Canada 12 min

Secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Canada

Geschreven door Preston Wickersham
Preston Wickersham

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

De arbeidswetgeving in de provincies en regio's van Canada verschilt, maar de wettelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in het hele land veelal hetzelfde. Quebec kan op bepaalde gebieden een uitschieter zijn, maar voor het grootste deel kunnen werkgevers van Canadese werknemers een standaard pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden samenstellen dat in het hele land voldoet.

Onze handleiding over werven in Canada geeft een duidelijk inzicht in de arbeidswetten en -regels die gelden voor Canadese medewerkers. Laten we eens kijken welke secundaire arbeidsvoorwaarden je remote werknemers in Canada kunt bieden.

Wie hebben in Canada recht op secundaire arbeidsvoorwaarden?

Alle fulltime werknemers in Canada hebben recht op bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoewel Canada proeftijdperiodes toestaat waarin werkgevers werknemers zonder reden kunnen ontslaan, hebben werknemers in Canada over het algemeen meer rechten en bescherming dan werknemers in de VS.

Het is van belang dat Canada het concept van 'at-will employment' in het algemeen niet toepast. Proeftijdperiodes zijn proefperiodes voor werkgevers om te bekijken of een werknemer geschikt is, maar na de proeftijd moeten werkgevers ten minste één geldige reden hebben om een arbeidsrelatie te beëindigen.

Download de Global Benefits Guide en trek internationaal toptalent aan

De experts van Remote in global HR delen praktische tips om secundaire arbeidsvoorwaarden op te stellen die lokaal relevant en wereldwijd compliant zijn, zodat je overal ter wereld het beste talent aan kunt trekken en behouden.

Wettelijke en veelvoorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden in Canada

Betaald verlof

Canadese werknemers hebben recht op een verschillende hoeveelheid betaald verlof, afhankelijk van de provincie of regio waarin ze wonen.

De Canadese overheid verplicht minimaal twee weken betaald verlof per jaar voor werknemers die minstens een jaar in dienst zijn. Na vijf jaar dienstverband stijgt het minimum naar drie weken. Na 10 jaar bereikt het minimum het hoogste punt van vier weken.

Canadese provincies leggen soms minima op voor het percentage aan salaris dat werknemers krijgen tijdens verlof. Volgens de wet van Quebec hebben werknemers die minstens drie onafgebroken jaren hebben gewerkt recht op drie weken vakantie, die wordt uitbetaald op waarde van 6% van hun jaarsalaris.

Canadese werkgevers mogen onbeperkt betaald verlof aanbieden zolang hun werknemers ten minste het minimum opnemen.

Canada Pension Plan en Quebec Pension Plan

Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk bij aan een wettelijk pensioenplan dat het Canada Pension Plan (CPP) heet. In Quebec dragen bedrijven en hun werknemers in plaats daarvan bij aan het Quebec Pension Plan (QPP).

In 2020 betalen werkgevers en werknemers allebei 5,25% van het salaris van de werknemer aan het CPP, waardoor de totale bijdragen van beide partijen gelijk zijn aan 10,5% van het totale salaris van de werknemer. Deze bijdragen gelden alleen voor salarissen tussen 3.500 en 58.700 Canadese dollar.

Werknemers die meer dan 58.700 dollar verdienen, kunnen niet meer dan het maximum bijdragen aan het CPP. Bedrijven kunnen ook niet meer bijdragen namens hun werknemers. Elke partij moet 5,25% van het loon bijdragen tot het maximum.

De QPP volgt dezelfde regels, maar met andere tarieven. In 2020 dragen de werknemers en werkgevers in Quebec 5,4% bij van het salaris van de werknemer, wat neerkomt op een totale bijdrage van 10,8% van beide.

Zowel het CPP als het QPP betaalt pensioenen uit aan mensen boven de 60 jaar die daarvoor in aanmerking komen. Iedereen die gedurende langere tijd bijdragen heeft geleverd aan deze plannen kan in aanmerking komen, aangezien er geen minimumbijdrage vereist is om uitkeringen te ontvangen. Mensen die over een langere periode meer bijdragen ontvangen grotere uitkeringen.

Minimumloon en overuren

De minimumlonen in Canada verschillen per provincie. In 2020 heeft Saskatchewan het laagste minimumloon, met 11,45 Canadese dollar. Je kunt de huidige minimumlonen in Canada hier vinden.

Overuren variëren ook per locatie. In sommige regio's van Canada moeten werkgevers overuren betalen voor uren die boven de acht uur per dag of 40 uur per week worden gewerkt. Anderen verhogen de limieten tot 48 uur per week. Hoewel de meeste provincies het betalen van overuren verplicht stellen op 150% van het normale loon, verhogen sommige provincies de overuren tot 200%, afhankelijk van het aantal gewerkte overuren.

Werkgevers in Canada moeten zich ervan bewust zijn dat vrijgestelde werknemers in loondienst nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de uitbetaling van overuren. Hoewel sommige provincies bepaalde beroepen uitsluiten van verplichte overuren, zoals artsen, advocaten en managers, verschillen de regels per locatie.

Flexibele werkuren

Medewerkers in Canada hebben het recht om nieuwe werktijden aan te vragen nadat ze zes maanden onafgebroken bij een bedrijf hebben gewerkt. Werkgevers hebben een ruime bevoegdheid om deze verzoeken te weigeren, maar werknemers kunnen er wel op aandringen als flexibele werktijden hun werk-privébalans ten goede komen en hun taken er niet door worden beïnvloed.

Persoonlijk verlof

Naast betaald verlof hebben werknemers in Canada recht op persoonlijk verlof nadat ze drie maanden onafgebroken in dezelfde functie hebben gewerkt. Werkgevers moeten dit verlof betalen, maar dat hoeft alleen de eerste drie dagen.

Met persoonlijk verlof kunnen werknemers vrij nemen voor belangrijke zaken, zoals de zorg voor een ziek familielid. Werkgevers mogen werknemers niet benadelen voor het volledig gebruiken van hun persoonlijk verlof.

Verlof vanwege huiselijk geweld

Canada is een van de weinige landen die extra bescherming biedt aan slachtoffers van huiselijk geweld. Volgens de Canadese wet krijgen werknemers die verlof opnemen vanwege huiselijk geweld 10 dagen beschermd verlof en moeten werkgevers vijf van deze dagen doorbetalen. Werknemers die beschuldigd worden van huiselijk geweld komen niet in aanmerking voor verlof vanwege huiselijk geweld.

Ziekteverzuim

Canadese werknemers komen in aanmerking voor maximaal 17 weken onbetaald verlof voor medische zaken die verband houden met ziekte, letsel, orgaandonatie, weefseldonatie of het bijwonen van medische afspraken, waaronder ziekenhuisopnames. Voor ziektes die drie dagen of langer duren, kunnen werkgevers documentatie van een arts vragen waarin wordt bevestigd dat de werknemer door omstandigheden verhinderd was om te werken.

Werkgevers mogen werknemers die terugkeren van ziekteverlof overplaatsen naar een nieuwe functie als ze niet in staat zijn om de taken uit te voeren die hun oude functie vereiste.

Verlof vanwege COVID-19

Canada biedt twee vormen van beschermd onbetaald verlof in verband met de COVID-19-pandemie.

Het eerste type verlof geldt voor twee weken en beschermt werknemers die zijn blootgesteld aan het virus en in quarantaine moeten, maar ook werknemers die het virus hebben opgelopen en slechts lichte symptomen hebben.

Het tweede type beschermd verlof is maximaal 26 weken en is voor werknemers die moeten zorgen voor een kind, ouder familielid of ander familielid dat extra zorg nodig heeft, maar die zorg niet kan krijgen omdat er door omstandigheden geen toegang is tot de gebruikelijke zorgverleners.

Deze beide soorten verlof verlopen op 21 september 2021.

Zorgverlof

Werknemers mogen binnen een periode van 52 weken maximaal 28 weken beschermd onbetaald verlof opnemen om te zorgen voor een familielid met een ernstige ziekte met een aanzienlijk risico op overlijden, zoals vastgesteld door een medisch deskundige. Het verlof kan beginnen wanneer een arts de diagnose vastlegt in een medische verklaring of de persoon in kritieke toestand voor het eerst onderzoekt. Het kan ook beginnen in de week dat het familielid ziek wordt. Het verlof eindigt wanneer de ziekte eindigt, de persoon die aan de ziekte lijdt overlijdt of wanneer de periode van 52 weken afloopt.

Verlof vanwege levensbedreigende ziekte

Net als bij zorgverlof kunnen werknemers met kinderen of familieleden met een ernstige ziekte, verlof opnemen om deze persoon te steunen. Beschermd verlof duurt 37 weken voor werknemers die voor een ziek kind zorgen en 17 weken voor werknemers die voor een zieke volwassene zorgen.

Als twee of meer kinderen aan een ernstige ziekte lijden, komt de werknemer in aanmerking voor aparte verlofperioden van 37 weken voor elk ziek kind.

Verlof voor de verdwijning van een kind

De Canadese wet voorziet in 52 weken onbetaald beschermd verlof voor ouders van vermiste kinderen. Dit verlof wordt verlengd tot 104 weken als ontdekt wordt dat het kind overleden is, te beginnen op de datum van het overlijden. De mensen die in aanmerking komen voor dit verlof zijn ouders, adoptieouders, voogden en verzorgers die verantwoordelijk zijn voor kinderen tussen adoptiefasen in.

Werknemers komen niet in aanmerking voor dit verlof als ze worden beschuldigd van een misdrijf dat verband houdt met de verdwijning of als het kind ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een misdrijf dat verband houdt met de eigen verdwijning.

Verlof voor gerechtelijke procedures

Werknemers in Canada hebben recht op onbetaald verlof als ze worden opgeroepen als jurylid of getuige in een rechtszaak. Dit verlof geldt niet voor werknemers die als eiser of gedaagde partij in een rechtszaak moeten voorkomen.

Vakantiegeld

Werknemers in Canada hebben recht op uitbetaling voor bepaalde feestdagen. Deze feestdagen verschillen per provincie.

In het verleden konden werkgevers vakantiegeld weigeren aan medewerkers die minder dan 30 dagen in dienst waren. Die wet is veranderd. Nu komen werknemers vanaf hun eerste werkdag in aanmerking voor vakantiegeld.

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

In Canada geldt minimaal 15 weken zwangerschapsverlof voor werknemers die zwanger zijn. In sommige provincies is meer zwangerschapsverlof verplicht, maar 15 weken is het minimum in het hele land.

Ouders in Canada hebben ook recht op minimaal 27 weken gedeeld ouderschapsverlof, ongeacht hun gender. In sommige provincies wordt het ouderschapsverlof tot 35 weken verlengd.

Nieuwe ouders kunnen dit verlof opnemen wanneer ze maar willen, opeenvolgend of afzonderlijk, zolang het binnen een jaar na de geboorte van het kind is.

Werkgevers hoeven werknemers niet te betalen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Werknemers worden tijdens hun verlof betaald uit overheidsprogramma's die worden gefinancierd door belastingen en sociale premies. Ouders die verlof opnemen ontvangen ofwel 547 CAD per week of 55% van hun reguliere inkomen, afhankelijk van welk bedrag lager is. In Quebec zijn de betalingen aanzienlijk hoger, namelijk 900 dollar per week.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om werknemers tijdens het verlof door te betalen als ze dat willen.

Zwangerschapsgerelateerde overplaatsing

Werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen vragen om een wijziging van hun huidige taken of om overplaatsing naar een andere functie als hun huidige functie een gezondheidsrisico kan vormen voor henzelf of hun kinderen, geboren of ongeboren. Alle verzoeken voor overplaatsing moeten een gedocumenteerde bevestiging van een arts bevatten over de noodzaak van het verzoek. Deze documentatie moet specifiek gaan over welke taken de werknemer niet mag uitvoeren en voor hoelang.

Werknemers hebben recht op betaald verlof in de tijd dat de werkgever hun verzoek om overplaatsing in overweging neemt. Als overplaatsing niet praktisch of haalbaar is, hebben werknemers recht op onbetaald beschermd verlof voor de duur van de aandoening waardoor de voortzetting van het dienstverband in de functie onhaalbaar is.

Verlof voor Aboriginal-werknemers

Aboriginal-werknemers in Canada krijgen vijf wettelijke verlofdagen per jaar om deel te nemen aan Aboriginal-gebruiken en om Aboriginal-evenementen bij te wonen. Werknemers van Aboriginal-afkomst mogen deze tijd gebruiken voor jagen, vissen, traditionele ceremonies houden of bijwonen of andere doeleinden die verband houden met hun Aboriginal-erfgoed. Verlof voor Aboriginal-erfgoeddoeleinden is niet gegarandeerd betaald verlof.

Rouwverlof

Wanneer een direct familielid van een werknemer overlijdt, ontvangt de werknemers volgens de federale wet minimaal vijf dagen rouwverlof. Net als bij persoonlijk verlof mogen werknemers vijf verlofdagen opnemen, maar hoeven werkgevers er maar drie te betalen. Deze minima gelden als werknemers ten minste drie maanden onafgebroken bij de werkgever in dienst zijn.

Particuliere ziektekostenverzekering

Werkgevers in Canada bieden vaak particuliere ziektekostenverzekeringen aan om het beste talent aan te trekken, ook al biedt de Canadese overheid gezondheidszorg aan alle inwoners. De premies voor particuliere ziektekostenverzekeringen zijn over het algemeen lager dan in de VS en Canadezen met een particuliere verzekering kunnen gebruikmaken van meer gezondheidszorgfaciliteiten en mogelijke behandelingen. Werkgevers kunnen ook een oog- en tandartsverzekering aanbieden, hoewel deze secundaire arbeidsvoorwaarden niet wettelijk verplicht zijn.

Langdurige arbeidsongeschiktheidsverzekering

Werkgevers kunnen een particuliere verzekering voor langdurige arbeidsongeschiktheid aanbieden om werknemers te beschermen tegen het mogelijke verlies van inkomen door blijvende arbeidsongeschiktheid. Deze pakketten staan los van andere vormen van ziektekostenverzekering en overheidsbescherming.

Rekeningen voor uitgaven aan gezondheidszorg

Net als de HSA's in de VS kunnen werknemers in Canada met een Health Care spending account (of HCSA) belastingvrij geld besteden aan medische kosten. Werkgevers kunnen werknemers HCSA's aanbieden als extra voordeel.

Pensioenspaarrekeningen

Hoewel het CPP en QPP gelden voor alle Canadese werknemers, bieden sommige werkgevers in Canada aanvullende pensioenspaarregelingen om het beste talent aan te trekken. De meest voorkomende vorm van door de werkgever gesponsorde pensioenbijdrage in Canada is het RRSP, het Registered Retirement Savings Plan. Deze plannen werken op dezelfde manier als de werkgeverspremierekeningen in de VS.

In 2020 was de limiet voor de RRSP-bijdrage 27.230 CAD. In 2021 stijgt de limiet naar 27.830 CAD.

Je werknemers in Canada betere secundaire arbeidsvoorwaarden bieden met Remote

Als expert in wereldwijde arbeid helpt Remote bedrijven van elke omvang bij het aanbieden van de beste pakketten aan secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Canada. We kunnen je bedrijf helpen om verschillende pakketten aan te bieden om het beste talent aan te trekken en tegelijkertijd te voldoen aan alle toepasselijke federale en provinciale wetten. Neem vandaag nog contact met ons op via sales@remote.com voor meer informatie over onze wereldwijde personeelsoplossingen en employer of record solutions.

Aan de slag met werven via Remote, de nieuwe standaard in global HR

Maak een account aan bij G2's toonaangevende payrollsoftware in meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Nu aan de slag

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.