Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 22 april 2024

Overzicht

In dit Privacybeleid ('Beleid') wordt beschreven hoe wij van Remote de persoonlijke gegevens verzamelen, beveiligen en gebruiken die u ('Gebruiker', 'u' of 'uw') ons mogelijk verstrekt op de website remote.com of via een van onze producten of diensten (hierna gezamenlijk 'Website' of 'Diensten' genoemd).

De Remote-bedrijvengroep bestaat uit een aantal juridische entiteiten die wij als infrastructuur gebruiken om onze Diensten te verlenen. De entiteiten die met het oog op gegevensbescherming verantwoordelijk zijn voor alle persoonlijke gegevens die in verband met onze Website en Diensten verwerkt worden, zijn:

 • Remote Europe Holding, B.V., een bedrijf dat is geregistreerd in Nederland onder nummer 7403597, met btw-nummer NL 860597155B01, gevestigd op Kraijenhoffstraat 137A, 1018RG Amsterdam, Nederland; en

 • Remote Technology Services, Inc., een bedrijf dat is geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika onder nummer 7946800, gevestigd op 1209 Orange St, Wilmington, DE 19801;

gezamenlijk 'Remote', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de volgende betrokkenen:

 • geregistreerde Gebruikers van de Website en de Diensten die een contractuele relatie hebben met Remote, waaronder: vertegenwoordigers van klanten, potentiële klanten en partners, evenals zzp'ers en werknemers;

 • bezoekers van onze website die geen contractuele relatie met ons hebben;

 • deelnemers aan door Remote aangeprezen evenementen;

 • personen met wie we interactie hebben en van wie we de persoonsgegevens verwerken.

Afhankelijk van de categorie van de betrokkene en het land van verblijf kan dit Beleid worden aangevuld met bijkomende privacykennisgevingen van ons of andere partijen. U wordt hiervan afzonderlijk op de hoogte gesteld. Zo kunnen persoonlijke gegevens van werknemers en zzp'ers die zijn aangenomen door een van onze lokale juridische entiteiten mede beheerd worden door deze lokale entiteiten. Indien wettelijk verplicht zult u op de hoogte gesteld worden van aanvullend beleid als de lokale entiteiten persoonsgegevens verwerken die niet gedekt worden in dit Beleid.

Wij handhaven de strengste normen voor gegevensbescherming en privacy. Door onze wereldwijde aanwezigheid zijn wij onderworpen aan de toepasselijke verordeningen inzake gegevensbescherming. Als leidraad hanteren wij de striktste regelgeving om uw gegevens en privacy wereldwijd te beschermen. Hierdoor beschikt u over een groot aantal rechten en keuzes.

Onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) houdt toezicht op onze naleving van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) en de Britse AVG (hierna gezamenlijk "AVG" genoemd), andere voorzieningen voor gegevensbescherming en de beleidslijnen van Remote op het vlak van bescherming van persoonlijke gegevens en privacy. Voor contact met onze DPO kunt u gebruikmaken van de knop "Help" rechtsonder in uw dashboard als u een geregistreerde gebruiker bent of via dit formulier als u geen geregistreerde gebruiker bent.

De termen 'persoonsgegevens', 'verwerken', 'betrokkene', 'verwerkingsverantwoordelijke' en 'verwerker' hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

Rollen

Krachtens de AVG kunnen we persoonlijke gegevens verwerken als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken voor onze eigen doeleinden, waarbij we optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer we uw persoonlijke gegevens namens onze Cliënten verwerken, treden we op als verwerker en beschikken we over beperkte rechten en verantwoordelijkheden.

Wanneer en hoe verzamelen wij gegevens?

Remote kan uw persoonlijke gegevens verzamelen via onze communicatie en uw gebruik van onze producten en diensten. Persoonlijke gegevens kunnen direct verstrekt worden door u of indirect verzameld worden door ons (via uw interacties, gebruik en ervaringen met onze producten).

Gegevens die u vrijwillig verstrekt

Gegevens die wij indirect verzamelen

Gegevens die wij via een externe bron verzamelen

Wanneer

U reageert op onze verzoeken om inlichtingen op ons platform

U voert een gesprek dat wordt opgenomen

U staat onze partners toe om uw gegevens te delen

U maakt een account aan op ons platform

U hebt een meeting met ons team

U neemt deel aan onze promotionele programma's of winacties

U neemt deel aan door ons gepromote evenementen

U meldt zich aan voor onze blog

U krijgt een e-mail van ons

U bladert door onze website

U kiest iemand die namens u in dienst moet worden genomen

U wordt uitgenodigd voor ons platform

U kiest ervoor om marketingberichten te ontvangen

U vraagt ons om informatie

Soorten gegevens die wij verzamelen

Categorie

Beschrijving

Gegevenssoort

Contactgegevens

Informatie om communicatie mogelijk te maken

E-mailadres en fysiek adres, telefoonnummer

Locatie

Informatie over iemands locatie

Land, IP-adres

Identificerende gegevens

Informatie waarmee een specifieke persoon kan worden geïdentificeerd

Afhankelijk van de betrokkene: naam, officieel identiteitsbewijs, profielfoto, geboortedatum, foto van gezicht, handtekening, geslacht/sekse, nationaliteit

Administratief

Administratieve gegevens waarmee een specifieke persoon kan worden geïdentificeerd

Burgerservicenummer, paspoort- of identiteitskaartnummer, werkgeversnummer, rijksregisternummer

Dienstverband

Informatie over de gegevens van het dienstverband van een persoon

Details van de arbeidsovereenkomst, verlof, beoordelingsgesprekken etc.

Financieel/rekening

Informatie waarmee de financiële gegevens van een persoon kunnen worden geïdentificeerd of informatie over de vergoeding, betalingen en fiscale gegevens van een persoon

Bankrekeningen, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, betalingen, fiscale gegevens

Beroepsmatige informatie

Informatie over opleiding of loopbaan

Opleiding, werkervaring en status

Gegevens van Remote Talent-kandidaten

Informatie over de voorkeuren van geregistreerde Remote Talent-kandidaten

Opgeslagen banen, feedback over sollicitaties, interactie met functies van Remote Talent

Contactpersoon in noodgevallen

Gegevens van de contactpersoon in noodgevallen

Naam, achternaam en contactgegevens van een contactpersoon

Sociale gegevens

Informatie over de sociale positie

Burgerlijke staat en aantal afhankelijke personen

Communicatie

Informatie die aan of door iemand meegedeeld wordt

E-mailgesprekken en persoonlijke gegevens die u mogelijk deelt in de communicatie met ons, waaronder videogesprekken

Bijzondere categorieën gegevens

Gevoelige gegevens

Biometrische gegevens in de vorm van gezichtsscans voor onze identiteitscontrole (KYB en KYE), gezondheidsgegevens – bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, afwezigheid door ziekte etc.

Marketinggegevens

Informatie over uw marketingvoorkeuren en gegevens die worden verzameld tijdens acties en aanbiedingen

Marketingvoorkeuren, aanmeldgegevens voor het ontvangen van blogartikelen

Apparaatgegevens

Informatie die wordt verzameld tijdens uw interactie met onze Website en Diensten

Gegevens die worden verzameld via tags en pixels, waaronder uw IP-adres, het soort apparaat en de unieke identificatienummers van uw apparaat

Gebruiksgegevens van de Website en de Diensten

Informatie over hoe u onze Website en Diensten gebruikt en wat u hierop/hiermee doet

Gegevens die worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke technologieën, zoals paginaweergaven, zoekopdrachten, weergegeven inhoud, paginagebruik

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wat we doen

Rechtsgrondslag voor verwerking

Betrokkenen

Persoonlijke gegevens

Identiteitscontrole door middel van gezichtsscreening (verwerking van biometrische gevoelige gegevens)

Verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang

Medewerkers

Speciale categoriegegevens, identificerend

Administratie, uitvoering en beëindiging van de arbeidsovereenkomst (bijv. salarissen uitbetalen en secundaire arbeidsvoorwaarden toekennen)

Uitvoeren van een contract

Medewerkers

Communicatie, professioneel, financieel/rekening, identificerend, locatie, contact

Wettelijke verplichtingen (zoals verlof en ziektedagen beheren, pensioenadministratie, belastingaangiftes, rechtsvorderingen in verband met de arbeidsrelatie instellen en uitvoeren)

Naleving van een wettelijke verplichting

Medewerkers, sollicitanten

Communicatie, sociaal, noodcontact, professioneel, financieel/rekening, identificerend, locatie, contact

Administratie, uitvoering en stopzetting van de contractuele relatie tussen Remote en de klant

Uitvoeren van een contract

Klanten, zzp'er

Communicatie, professioneel, financieel/account, identificerend, contact

Integriteitsscreenings uitvoeren

Uitvoeren van een contract

Zzp'ers

Professioneel, identificerend, locatie

Hulp bij het opstellen, onderhandelen en uitvoeren van het contract tussen de zzp'er en de klant

Uitvoeren van een contract

Klanten, zzp'ers

Communicatie, professioneel, financieel/rekening, identificerend, locatie, contact

KYB-controles

Naleving van een wettelijke verplichting

Klanten, uiteindelijke begunstigde(n) van klanten en directeuren

Professioneel, financieel/rekening, identificerend, locatie, contact

Gebruikersaccounts aanmaken

Uitvoeren van een contract

Klanten, medewerkers, zzp'ers

Contact, identificerend, locatie, financieel/rekening, professioneel

Medewerkers werven

Uitvoeren van een contract

Klanten, medewerkers

Speciale categorie gegevens, communicatie, sociaal, noodcontact, professioneel, financieel/rekening, identificerend, locatie, contact

Betaling en beheer van facturen van zzp'ers namens de klant

Uitvoeren van een contract

Zzp'ers, klanten

Contact, financieel/rekening, professioneel, communicatie

Opname van videoconferenties

Instemming

Klanten

Communicatie, contact

U identificeren en helpen bij problemen aangaande het gebruik van onze diensten

Uitvoeren van een contract

Klanten, medewerkers, zzp'ers

Contact, communicatie

U informeren over wijzigingen aan onze diensten

Uitvoeren van een contract

Klanten, partners

Contact, communicatie

Contact opnemen met u om onze diensten en klantenervaring te verbeteren

Gerechtvaardigde belangen (dienstverbetering)

Klanten, medewerkers, zzp'ers, partners

Contact, communicatie

Direct marketing

Instemming

Betrokkenen die uitdrukkelijk instemming gaven

Contact, communicatie, locatie, professioneel

Uw bedrijfsgegevens delen met onze partners op een promo-evenement

Instemming

Klanten, medewerkers

Contact, communicatie, locatie

Marketingmateriaal over ons bedrijf naar u zenden (nieuwsbrieven, blogposts, webinars, prijzen etc.)

Gerechtvaardigde belangen (promoten van diensten)

Klanten, partners

Communicatie, professioneel, contact

Verslag uitbrengen over activiteiten in verband met reclamecampagnes (nagaan hoeveel leads onze reclamecampagnes konden omzetten)

Gerechtvaardigde belangen (promoten van diensten)

Klanten

Communicatie, locatie, professioneel

Gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens samenstellen en geanonimiseerde salarisgegevens rapporteren met het oog op het benchmarken van vergoedingen in verschillende sectoren en locaties

Gerechtvaardigde belangen (dienstverbetering)

Medewerkers, zzp'ers

Financieel/rekening

Contact opnemen met klanten en kandidaten voor onze recruitmentdiensten

Gerechtvaardigde belangen (aanvullende diensten leveren aan onze klanten op het gebied van recruitment en contact opnemen met kandidaten die mogelijk geïnteresseerd zijn in rollen waarvoor onze klanten vacatures hebben)

Klanten, medewerkers, zzp'ers

Communicatie, professioneel, contact

Persoonlijke gegevens delen met derden

Zie hieronder bij 'Openbaarmaking van persoonlijke gegevens'

Zie hieronder bij 'Openbaarmaking van persoonlijke gegevens'

Zie hieronder bij 'Openbaarmaking van persoonlijke gegevens'

Wat is een "rechtsgrondslag"?

Onder de AVG moeten we een rechtsgrondslag hebben voor het wettelijk verwerken van uw persoonlijke gegevens. Voor de beschreven gegevensverwerking beroepen we ons op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Instemming: (Art. 6(1)(a) AVG) wanneer we een beroep doen op deze rechtsgrondslag, verwerken we uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de specifieke doeleinden waarvoor u toestemming geeft. U kunt uw instemming te allen tijde intrekken.

 • Uitvoering van een overeenkomst: (Art. 6(1)(b) AVG) wanneer we een beroep doen op deze rechtsgrondslag, dan is de gegevensverwerking nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om op uw verzoek stappen te nemen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

 • Naleving van een wettelijke verplichting: (Art. 6(1)(c) AVG) wanneer we een beroep doen op deze rechtsgrondslag, dan zijn we verplicht de persoonlijke gegevens in kwestie te verwerken om de wet na te leven.

 • Gerechtvaardigde belangen: (Art. 6(1)(f) AVG) wanneer we een beroep doen op deze rechtsgrondslag, dan verwerken we uw persoonlijke gegevens zoals nodig voor uw of onze gerechtvaardigde belangen of die van onze zakelijke partners. Daarbij moeten we erover waken dat onze belangen niet uw basisrechten en -vrijheden schenden.

 • Zwaarwegend algemeen belang: (Art. 9(2)(g) AVG) wanneer we een beroep doen op deze rechtsgrondslag, dan is dat om schade, fraude, witwassen, financiering van terrorisme en kinderarbeid te voorkomen, en om te zorgen voor vertrouwen, veiligheid en naleving.

Voor bijzondere categorieën gegevens:

 • Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht: wanneer we gegevens moeten verwerken op grond van onze wettelijke verplichtingen op het vlak van arbeidsrecht en sociale bescherming (artikel 9, lid 2, punt b), AVG).

 • Zwaarwegend algemeen belang: wanneer we een beroep doen op deze rechtsgrondslag, dan is dat om schade, fraude, witwassen, financiering van terrorisme en kinderarbeid te voorkomen, en om te zorgen voor vertrouwen, veiligheid en naleving (artikel 9, lid 2, punt g), AVG).

 • relevante bepalingen van de toepasselijke nationale wetgeving die op Remote van toepassing zijn (artikel 9, lid 4, AVG)

Gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)

Ons platform maakt gebruik van AI-functies van OpenAI Ireland Limited (OpenAI). Afhankelijk van het doel van de AI-functie, delen we de benodigde gegevens met OpenAI. Hieronder vallen mogelijk ook persoonlijke gegevens.

Als we AI gebruiken om persoonlijke gegevens voor onze diensten te verwerken, geven de relevantie informatie over de details van de verwerking. We gebruiken AI overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en respecteren de privacyrechten van personen.

We werken samen met OpenAI Ireland Limited als onze verwerker volgens Artikel 28 van de AVG. We hebben beperkingen en instructies opgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder de AVG, en OpenAI heeft voldoende garanties gegeven voor het gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen.

We hebben solide technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens die door onze AI-functies worden gebruikt te beschermen. We sturen alleen de benodigde persoonlijke gegevens door naar OpenAI die gerelateerd zijn aan het doel van de AI-functie, zoals in dit beleid uitgelegd en in naleving van de AVG.

Daarnaast nemen we deel aan het verbeterde privacyprogramma van OpenAI om je gegevens nog beter te beschermen. Dit houdt in dat je gegevens niet beschikbaar zijn voor andere klanten en niet worden gebruikt om AI-modellen te trainen.

Het gebruik van onze AI-functies is vrijwillig en naar eigen goeddunken. Als je liever niet wilt dat je persoonlijke gegevens geopenbaard worden aan OpenAI, maak dan geen gebruik van onze AI-gestuurde functies. We maken duidelijk welke AI-functies gebruikmaken van persoonlijke gegevens, zodat onze praktijken transparant en compliant blijven.

Remote Talent

Als u onze Remote Talent-dienst (remote.com/jobs) gebruikt, verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen tijdens het gebruik van onze Website. Als u solliciteert op een baan op , is degene die de baan publiceert verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt. We hebben geen toegang tot deze persoonlijke gegevens en zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Freelancer Hub

Als u onze Freelancer Hub gebruikt als zzp-er (freelance medewerker), verwerken we uw persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke krachtens de AVG. Uw rechten als betrokkene uit hoofde van de AVG kunt u jegens ons uitoefenen zoals beschreven in het betreffende gedeelte hieronder. Voor persoonlijke gegevens van zzp'ers die door onze Cliënten op het platform worden uitgenodigd, treden we op als verwerker krachtens de AVG.

Optreden als verwerker

Als we namens onze Cliënten persoonlijke gegevens verwerken om onze dienst te leveren, treden we voor die Cliënten op als verwerker uit hoofde van de AVG. In dat verband beschikken we uit hoofde van de AVG over beperkte rechten en verantwoordelijkheden ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.

Als verwerker verwerken we uw persoonlijke gegevens volgens de instructies van onze Cliënten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de uitoefening van uw rechten als betrokkene uit hoofde van de AVG. Als we optreden als verwerker, zijn we niet in staat om op dergelijke verzoeken van betrokkenen te reageren.

Rechten van betrokkenen

Voor het uitoefenen van uw rechten in verband met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunt u gebruikmaken van de knop "Help" linksonder in uw dashboard als u een geregistreerde gebruiker bent of via dit formulier als u niet geregistreerd bent. We zullen uw identiteit controleren en zonder onnodige vertraging op uw aanvraag antwoorden binnen 15 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

 • U kunt verzoeken om inzage, rectificatie, bijwerking of wissen van uw persoonlijke gegevens indienen.

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens;

 • U heeft te allen tijde het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt gebruikmaken van dit recht door te klikken op de link voor uitschrijven of afmelden in de marketingberichten die we u sturen. Als u zich afmeldt voor marketingberichten, sturen we u nog wel berichten die geen verband houden met promotionele activiteiten, zoals berichten over onze lopende zakelijke relatie.

 • Als we met uw instemming uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt, kunt u op elk gewenst moment uw instemming intrekken.

 • U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw land.

 • Daarnaast kunt u in bepaalde omstandigheden bindende arbitrage inroepen voor klachten aangaande de naleving van het EU-VS Data Privacy Framework. Raadpleeg hiervoor: www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf

Voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene die u uit hoofde van de AVG heeft in verband met de persoonlijke gegevens die we verwerken als verwerkingsverantwoordelijke, kunt u gebruikmaken van de knop "Help" rechtsonder in uw dashboard als u een geregistreerde gebruiker bent of via dit formulier als u niet geregistreerd bent. We zullen uw identiteit controleren en zonder onnodige vertraging op uw aanvraag reageren binnen één maand na ontvangst van uw aanvraag.

Die periode kan indien nodig met twee maanden verlengd worden naargelang de complexiteit en het aantal verzoeken. We brengen u op de hoogte van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor het uitstel.

Wanneer de AVG niet van toepassing is, zullen we op dergelijke verzoeken reageren binnen de tijd die daarvoor in de toepasselijke wetgeving is voorgeschreven.

Vragen die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name door hun herhalende aard, kunnen door ons afgewezen worden. In zulke gevallen zal Remote de last op zich nemen om de duidelijk ongegronde of buitensporige aard van de aanvraag aan te tonen.

Wij delen u vriendelijk mee dat indien wij niet de verwerkingsverantwoordelijke zijn, we mogelijk niet in staat zijn de ontvangen verzoeken van betrokkenen direct te behandelen. In gevallen waarbij we optreden als de verwerker van uw persoonlijke gegevens, zullen we de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte brengen van uw verzoek. We vragen uw begrip voor het feit dat we alleen op uw verzoek zullen reageren als we hiertoe worden gemachtigd door de verwerkingsverantwoordelijke. We raden u aan om voor vragen of aanvullende informatie rechtstreeks contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Naleving

Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. Gegevens worden beschermd door versleuteling en veiligheidsmaatregelen tijdens de hele levensduur van uw gegevens.

Infrastructuurbeveiliging

 • Versleuteling van gegevens tijdens verzending

 • Versleuteling van data in rust

 • Afgezonderde netwerkarchitectuur via privénetwerken

 • Geheel controleerbare toegang en wijzigingen

 • Onze vertrouwde cloudprovider AWS voldoet aan de volgende sectorstandaarden:

 • Alle systemen worden beveiligd met een firewall die dreigingen detecteert en voorkomt.

Interne best practices

 • We hanteren het principe van laagste privilege om systeemtoegang te beperken tot essentieel personeel.

 • Alle interne tools en systemen vereisen SSO.

 • Inloggegevens worden continu gecontroleerd en beheerd.

 • We voeren interne veiligheids- en privacytrainingen uit.

Betrouwbaarheid

 • Met infrastructure-as-code is snelle wederopbouw en overdraagbaarheid mogelijk.

 • Onze gemiddelde responstijden bedragen minder dan 150 ms.

 • We houden continu toezicht op applicaties en infrastructuur.

 • We verzenden applicatielogs offsite, waar ze 30 dagen bewaard worden.

 • We maken dagelijkse gegevensback-ups.

Gegevensprivacy

 • Gebruikers hebben volledige controle over hun gegevens.

 • We bewaren alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor bedrijfsactiviteiten.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Om onze Diensten te verstrekken, onderhouden, verbeteren, beveiligen en promoten, moet Remote persoonlijke gegevens openbaarmaken aan derden. Alle persoonlijke gegevens binnen het toepassingsgebied van dit Beleid worden gedeeld binnen de bedrijvengroep Remote, en gehost op Amazon Web Services. Dit onderdeel bevat nadere informatie over de specifieke vormen van openbaarmaking aan derden.

Leveranciers (verwerkers)

Sommige persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden met onze leveranciers, die ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten. Als onze leveranciers namens ons persoonlijke gegevens verwerken, gebeurt dit uitsluitend volgens onze instructies en in overeenstemming met een geschreven overeenkomst. We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers voor webhosting, beveiligde cloudopslag, videoconferenties, analytics, verzending van e-mails, beheer van klantenrelaties, weblettertypes en andere diensten. Om onze Diensten aan te prijzen, gebruiken we tevens leveranciers zoals socialmediabedrijven en zoekmachines.

De leveranciers kunnen ook namens onze Cliënten persoonlijke gegevens verwerken. Dit gebeurt volgens instructies van de Cliënten en op basis van een schriftelijke overeenkomst met ons. In die gevallen treden wij voor onze Cliënten op als verwerker en onze leveranciers als subverwerkers. We hebben het recht om subverwerkers in te schakelen om onze Diensten aan Cliënten te leveren. Onze Cliënten hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen onze verandering van subverwerkers.

 • Deze openbaarmakingen gelden voor alle categorieën betrokkenen waarop dit Beleid van toepassing is. Deze openbaarmakingen zijn nodig om ons contract met u uit te voeren of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (m.a.w. voor het verstrekken, onderhouden, verbeteren, beveiligen en aanprijzen van onze Diensten). Wanneer geen van deze grondslagen van toepassing is, vragen we uw instemming voor het delen van persoonlijke gegevens met een specifieke leverancier.

 • Onze leveranciers kunnen mettertijd veranderen, maar geregistreerde Gebruikers van onze Website kunnen hier een lijst met leveranciers (verwerkers en subverwerkers) vinden die regelmatig wordt bijgewerkt:https://employ.remote.com/dashboard/processors.

Leveranciers (verantwoordelijken)

Sommige persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden met andere leveranciers die ons als verantwoordelijken ook helpen bij onze bedrijfsactiviteiten. Deze leveranciers verwerken persoonlijke gegevens overeenkomstig hun eigen privacybeleid. Onze contracten met zulke leveranciers vergen van hen echter dat ze de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming moeten naleven bij de verwerking van persoonlijke gegevens die ze van ons krijgen. Deze leveranciers zijn onder andere financiële instellingen, advocaten, notarissen en erkende auditors die ons helpen bij of toezicht houden op onze nalevingsverplichtingen, HR- en payroll-leveranciers, en leveranciers die identiteitscontroles uitvoeren.

 • Deze openbaarmakingen gelden voor alle categorieën betrokkenen waarop dit Beleid van toepassing is. Deze openbaarmakingen zijn nodig om ons contract met u uit te voeren of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (m.a.w. voor het verstrekken, onderhouden, verbeteren, beveiligen en aanprijzen van onze Diensten);

 • Deze leveranciers kunnen verschillen afhankelijk van onze zakelijke behoeften.

Klanten (verantwoordelijken)

Bestanden van medewerkers, zoals arbeidsovereenkomsten, zzp-overeenkomsten, salarisstroken, informatie over ziekteverlof, uitkomsten van ID- en RTW-controle (recht om te werken) en andere informatie die u uploadt op het platform, kunnen op verzoek van de Cliënt openbaar worden gemaakt. Op grond van hun contract met ons zijn Cliënten verplicht om bij de verwerking van de persoonlijke gegevens die ze van ons krijgen de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming na te leven.

 • Dit is uitsluitend van toepassing op werknemers en zzp'ers. Deze openbaarmakingen zijn nodig met het oog op de gerechtvaardigde belangen van onze Cliënten (die verband houden met de wettelijke verplichtingen van onze Cliënten om kopieën van personeelsbestanden te hebben; hun taak om personeelsbestanden voor te leggen in het kader van investeringsrondes, overnames, bedrijfsherstructureringen etc., in het kader van de hieraan gekoppelde due diligence; hun behoefte om informatie die niet beschikbaar is op onze Website te verifiëren; en andere gerechtvaardigde belangen, zolang de hiermee verband houdende verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wet voor gegevensbescherming).

 • Deze openbaarmakingen gelden uitsluitend voor Cliënten namens welke Remote u in dienst neemt of contracteert.

Lokale autoriteiten (verantwoordelijken)

Diverse autoriteiten, zoals toezichthouders, belastingautoriteiten, wetshandhavingsinstanties, rechtbanken en andere, kunnen ons verplichten informatie te verstrekken die mogelijk persoonlijke gegevens van u bevat. Welke persoonlijke gegevens deze bevat, is afhankelijk van het verzoek. In dergelijke gevallen maken we alleen de gevraagde persoonlijke gegevens openbaar, op veilige wijze en in strikte overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

 • Deze openbaarmakingen gelden voor alle categorieën betrokkenen waarop dit Beleid van toepassing is. Deze openbaarmakingen zijn nodig om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

 • Deze autoriteiten variëren afhankelijk van de rechtsgebieden waar wij en onze Cliënten actief zijn en waar de werknemers en zzp'ers wonen.

Partners in HR-technologie

Ons platform integreert via onze application programming interface (API) met andere SaaS-producten, zoals applicant tracking systems (ATS) en human resource information systems (HRIS). We werken samen met dergelijke SaaS-dienstverleners om het voor hun klanten eenvoudiger te maken om toegang te krijgen tot onze diensten en voor onze klanten om toegang te krijgen tot hun diensten. Meer informatie over de verschillende toepassingen van onze API vindt u hier: https://remote.com/nl-nl/global-hr/remote-api

Als partnersystemen geïntegreerd zijn met ons platform, kunnen hierin door ons opgeslagen persoonlijke gegevens worden opgevraagd wanneer een Cliënt daarom verzoekt. Dit betekent dat wanneer Cliënten Remote integreren in andere SaaS-systemen die ze gebruiken, Remote gegevens van medewerkers en zzp'ers naar de verzoekende Cliënt zal sturen via het SaaS-systeem van de partner.

 • Deze openbaarmakingen zijn alleen van toepassing op werknemers en zzp'ers en zijn noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van onze Cliënt (om het voor hen eenvoudiger te maken om toegang te krijgen tot onze diensten via een systeem van een derde).

 • Om welke persoonlijke gegevens het gaat, hangt af van de gegevens die de Cliënt opvraagt en van de configuratie van het SaaS-systeem van de partner.

Bedrijfsherstructurering

Als wij activa of bedrijven kopen of verkopen, kunnen wij persoonlijke gegevens over u openbaren aan de potentiële koper of verkoper van dat bedrijf of die activa. Als we daarentegen overgenomen worden door een ander bedrijf, dan worden de persoonlijke gegevens van onze klanten overgedragen aan de koper.

 • Deze openbaarmakingen gelden voor alle categorieën betrokkenen en de soorten persoonlijke gegevens die onder de werkingssfeer vallen. Deze openbaarmakingen zijn nodig voor onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. om de activiteiten van ons bedrijf uit te voeren en blijvend de Diensten te kunnen verlenen).

 • Deze ontvangers hangen af van wie we in de arm nemen in het kader van een bedrijfsherstructurering.

Nadere informatie

We beantwoorden al uw specifieke vragen over de persoonlijke gegevens die wij openbaarmaken aan derden. We hebben alles in het werk gesteld om alle relevante openbaarmakingen op te nemen in dit onderdeel; openbaarmakingen hangen echter af van tal van factoren. Hebt u meer specifieke informatie nodig? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens in dit Beleid.

Internationale gegevensoverdrachten

Remote is wereldwijd actief en daarom kan het nodig zijn dat persoonlijke gegevens overgedragen worden naar andere landen dan waar ze oorspronkelijk zijn verzameld.

Indien we uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER of het VK, zullen we ervoor zorgen dat deze overdracht voldoet aan de AVG, de Britse GDPR en de toepasselijke wetgeving.

Dit betekent dat we ons beroepen op het EU-US Data Privacy Framework (hierna "EU-VS DPF"), UK Extension to the EU-US DPF (hierna "VK Uitbreiding") en het Swiss-US Data Privacy Framework (hierna "Zwitserland-VS DPF") zoals bepaald door het Department of Commerce van de VS, wanneer dergelijke doorgiften plaatsvinden naar een entiteit die op grond van een of meer van deze toepasselijke kaders is gecertificeerd. In het gedeelte hieronder vindt u meer informatie over het Data Privacy Framework.

Wanneer we persoonsgegevens delen met landen of organisaties waarvoor geen adequaatheidsbesluit is vastgesteld, zal deze doorgifte gebaseerd zijn op de meest recente modelcontractbepalingen van de EU zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en op het VK Addendum zoals gepubliceerd door het Britse Information Commissioner's Office (voor zover van toepassing). We treffen aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat doorgiften vanuit rechtsgebieden met beperkende regelgeving voor doorgiften volledig voldoen aan de lokale wetgeving.

EU-VS Data Privacy Framework

Remote is gecertificeerd voor het progamma EU-VS Data Privacy Framework (DPF), dat wordt beheerd door de International Trade Administration (ITA) van het Department of Commerce van de VS, wat inhoudt dat Remote zich houdt aan de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework. Remote Technology Services, Inc. is een actieve deelnemer in het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF), UK Extension to the EU-U.S. Data Privacy Framework (Britse uitbreiding van EU-U.S. DPF) en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Zwitserland-VS DPF) en heeft zich verbonden aan de naleving van de DPF-beginselen

Als de bepalingen in dit Privacybeleid onverenigbaar zijn met de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework, hebben de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework voorrang. Meer informatie over het Kader voor gegevensbescherming en onze certificering vindt u op www.dataprivacyframework.gov

Remote verbindt zich ertoe samen te werken met het panel dat is ingesteld door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (dpa's), de Zwitserse federale gegevensbescherming en de Information Commissioner (ICO). Inwoners van de EU, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk kunnen contact opnemen met de dpa in de EU, de Zwitserse federale gegevensbescherming of de Information Commissioner, naargelang wat voor hen van toepassing is. De contactgegevens van de dpa's in de EU vindt u hier.

Remote is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens die mogelijk uit hoofde van het Data Privacy Framework worden ontvangen, waaronder gegevens die vervolgens worden doorgegeven aan door Remote ingeschakelde derden die namens ons optreden. Bij alle doorgiften van gegevens in de EU voldoet Remote aan de beginselen van het Data Privacy Framework.

De naleving van de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework door Remote Technology, Inc. valt onder de rechtsmacht van de International Trade Administration (ITA). Niet-naleving van de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework kan ertoe leiden dat de ITA maatregelen oplegt aan Remote.

Gegevensbewaring

Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bewaren wij uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden van de betreffende verwerkingsactiviteit. De relevante bewaartermijnen hangen af van de nationale wetgeving in het land waar u gevestigd bent.

Als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering of handhaving van contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen op back-upbestanden), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat ze verwijderd kunnen worden. Remote kan uw gegevens langer dan de gebruikelijke bewaartermijn bewaren als deze nog nodig zijn om:

 • de verplichtingen van Remote na te leven krachtens de overeenkomst tussen Remote en de klant;

 • de verplichtingen van Remote na te leven krachtens de arbeidsovereenkomst of andere overeenkomsten met u, zoals betaling van vakantietoeslag;

 • een rechtsvordering in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen;

 • verzoeken en klachten te behandelen en op te lossen;

 • wettelijke verplichtingen na te leven, zoals blijvende opslag krachtens de boekhoudwetgeving.

Voor meer gedetailleerde informatie over de bewaartermijnen van de persoonlijke gegevens die Remote verwerkt, kunt u een kopie van ons Bewaarbeleid opvragen via de knop 'Help' rechtsonder in uw dashboard als u een geregistreerde gebruiker bent of via dit formulier als u geen geregistreerde gebruiker bent.

Privacykeuzes

Hoewel het beperken van de toegang tot bepaalde gegevens uw ervaring kan beïnvloeden, kunt u altijd wijzigingen aanbrengen, zoals:

 • Optionele cookies uitschakelen: u kunt optionele cookies blokkeren in uw internetbrowser (kijk op de pagina Help van uw browser) of via de cookiebeheerder op onze website.

 • Geen persoonlijke gegevens verstrekken: u kunt nog steeds gebruikmaken van de website en al onze functies waarvoor uw persoonlijke gegevens niet nodig zijn.

 • U kunt uw instemming voor marketingcommunicatie intrekken: we nemen rechtstreeks contact met u op als we uw uitdrukkelijke instemming krijgen om marketingcommunicatie te sturen. Wilt u deze niet meer ontvangen, kies dan de optie Afmelden in het bericht of laat het ons weten via dit formulier.

Cookies

De website en onze mobiele app “Remote: Global Employment” maken gebruik van "cookies" en vergelijkbare technologieën, zoals pixel-tags en software development kits waarmee u een betere online en in-app ervaring hebt. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver of een mobiele app. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies en welke soorten cookies we gebruiken.

 • Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te zetten.

 • Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen gelezen worden door een webserver in het domein dat de cookie voor u gecreëerd heeft.

 • We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, bewaren en traceren voor statistische doelen waarmee we onze Website en Diensten kunnen aanbieden. U kunt deze cookies accepteren of afwijzen.

 • De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar indien gewenst kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en optionele cookies uitschakelen (raadpleeg de hulppagina van uw browser of de cookiebeheerder van onze website).

 • Kiest u ervoor om alle cookies af te wijzen? Dan beschikt u mogelijk niet over alle functies van de Website en Diensten.

Ga naar internetcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u deze beheert.

Gegevens van minderjarigen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18. Als u jonger dan 18 bent, verzoeken we u geen persoonsgegevens te verstrekken via onze Website of Dienst.

Als u redenen heeft om aan te nemen dat een persoon jonger dan 18 jaar via onze Website of Dienst persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de knop "Help" rechtsonder in uw dashboard als u een geregistreerde gebruiker bent, of via dit formulier als u geen geregistreerde gebruiker bent.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor dit Beleid inzake de Website of Diensten te allen tijde aan te passen, waarbij de aanpassingen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie van de bijgewerkte versie van dit Beleid op de Website. U vindt de datum van onze laatste update boven aan het document.

Regiospecifieke bepalingen

Afhankelijk van uw regio moeten wij mogelijk aanvullende informatie verstrekken. Hieronder vindt u aanvullende bepalingen die voor u van toepassing zijn:

🇺🇸 California Consumer Privacy Act 2018 (CCPA) en California Privacy Rights Act 2022 (CPRA)

Als u een Consument (in de Californische CCPA gedefinieerd als een persoon "die zich in de staat bevindt voor doeleinden die niet tijdelijk of van voorbijgaande aard zijn" of een persoon "die in de staat is ingeschreven maar zich vanwege doeleinden van tijdelijke of voorbijgaande aard buiten de staat bevindt") of een Personeelslid bent (Consumenten die werknemer, sollicitant, zzp'er of anderszins medewerker bij ons zijn), moeten we u aanvullende informatie verstrekken over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en uw rechten beschermen.

Categorieën van persoonlijke gegevens

De soorten persoonlijke gegevens die we over u verzamelen kunt u vinden in het gedeelte "Soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen" van ons privacybeleid. Omdat in de Californische regelgeving echter specifieke termen worden gehanteerd, vindt u hieronder de juiste toepasselijke termen:

 • Identificaties (bv. unieke persoonlijke identificaties)

 • Alle categorieën van persoonlijke informatie beschreven in subdivisie (e) van sectie 1798.80. (bv. naam, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, arbeidsverleden, bankrekeningnummer etc.)

 • Kenmerken van beschermde classificaties onder Californische of federale wetgeving (bv. geslacht, burgerlijke staat)

 • Informatie over activiteiten op internet of andere elektronische netwerken, waaronder maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie met de website, toepassingen of advertenties (bv. e-mailgesprekken).

 • Gegevens van geografische locatie (bv. uw locatie).

 • Professionele of arbeidsgerelateerde gegevens.

Categorieën van gevoelige persoonlijke gegevens

Volgens de Californische regelgeving worden de volgende persoonlijke gegevens aangemerkt als gevoelig en is aanvullende openbaarmaking vereist:

 • Persoonlijke gegevens waaruit het volgende van een consument blijkt:

 • De inhoud van een brief, e-mail of tekstbericht van een consument, tenzij het bedrijf de beoogde ontvanger van de communicatie is.

 • Het verwerken van biometrische informatie met als doel de unieke identificatie van een consument.

 • Verzamelde en geanalyseerde persoonlijke informatie over de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een consument.

Bronnen van de verzamelde informatie

Voor meer informatie over uit welke categorieën bronnen en op welke wijze we persoonlijke informatie verkrijgen, kunt u het gedeelte "Wanneer en hoe we gegevens verzamelen" van dit beleid lezen. In het kort komt het erop neer dat klanten ons namen en e-mailadressen verstrekken en dat wij vervolgens consumenten en personeelsleden vragen alle andere benodigde informatie voor de onboarding te uploaden.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

Lees het gedeelte "Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken" van dit beleid voor meer informatie over hoe we de door ons verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

In dit verband wordt onder het woord “verkoop” verstaan: “het verkopen, verhuren, vrijgeven, openbaar maken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins op mondelinge, schriftelijke of elektronische wijze meedelen van de persoonlijke gegevens van een consument door het bedrijf aan een ander bedrijf of een derde, om geld of andere waarde te verkrijgen."

Volgens de Californische wetgeving is dit concept van de term "verkoop" alleen van toepassing op Remote als Remote bijvoorbeeld met een partner een webinar organiseert en met de partner de deelnemerslijst deelt.

Remote zal uw gegevens alleen delen met uw instemming. U kunt uw instemming te allen tijde intrekken.

Uw privacyrechten in Californië en hoe u deze kunt uitoefenen

Afmelden voor het verkopen van persoonlijke gegevens (MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS MOGEN NIET VERKOCHT WORDEN)

Wanneer de openbaarmaking van persoonlijke informatie plaatsvindt in ruil voor geldelijke of andere waarde, hebben ingezetenen van Californië het recht om onder bepaalde beperkingen voor deze openbaarmaking af te melden. Om uw krachtens de Californische wet bestaande recht op verzoek om inzage of wissen van uw persoonlijke informatie uit te oefenen, volgt u de instructies in "Rechten van betrokkenen".

Klik op de knop "Mijn persoonlijke gegevens mogen niet verkocht worden" om uw recht uit te oefenen. Uw afmelding wordt minimaal 12 maanden bewaard.

Recht om te weten en op overdraagbaarheid

Als u de informatie in ons privacybeleid niet toereikend is voor u, hebt u het recht te verzoeken dat we het volgende aan u bekendmaken:

 • de categorieën en bronnen van de persoonlijke informatie die we over u verzamelen;

 • de doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken en met wie dergelijke informatie wordt gedeeld;

 • in geval van verkoop van persoonlijke informatie of openbaarmaking voor zakelijke doeleinden, zijn er twee afzonderlijke lijsten waarop we openbaar maken:

De hierboven beschreven openbaarmaking is beperkt tot de persoonlijke gegevens die in de afgelopen 12 maanden zijn verzameld of gebruikt.

Mits dit technisch haalbaar is, wordt de informatie elektronisch verstrekt in een gemakkelijk te gebruiken indeling, zodat u de informatie gemakkelijk kunt overdragen aan een andere entiteit.

Het recht om te verzoeken tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht te verzoeken om het wissen van (een deel van) uw persoonlijke gegevens, behoudens in de wet bepaalde uitzonderingen (zoals, met inbegrip van maar niet beperkt tot, wanneer de informatie wordt gebruikt in het kader van naleving of andere wettelijke redenen, om fouten in deze Applicatie te identificeren en te herstellen, om beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen frauduleuze of onrechtmatige activiteiten, om bepaalde rechten uit te oefenen enz.)

Indien er geen uitzondering van toepassing is, zullen we als gevolg van het uitoefenen van uw recht uw persoonlijke informatie wissen en onze dienstverleners opdracht geven hetzelfde te doen.

Het recht om niet gediscrimineerd te worden wanneer u niet instemt met het delen van uw gegevens

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor enquêtes, marketing of andere doeleinden is optioneel. Uw weigering om voor deze doeleinden uw gegevens te verstrekken, heeft geen gevolgen voor het aangaan of uitvoeren van het contract. Indien dit uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving verplicht is, zullen we uw instemming vragen voordat we overgaan tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden.

Voor het uitoefenen van een van de bovenstaande of andere rechten op grond van de Californische wetgeving, of om contact met ons op te nemen met vragen of zorgen over deze privacykennisgeving en onze procedures, kunt u rechtsonder in uw dashboard klikken op de knop "Help" als u een geregistreerde gebruiker bent of dit formulier gebruiken als u geen geregistreerde gebruiker bent.

Als u een gemachtigde vertegenwoordiger bent die namens een Californische consument rechten wil uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres. U moet een kopie bijvoegen van de schriftelijke machtiging van de consument, waarin u wordt aangewezen als vertegenwoordiger. Mogelijk moeten we uw identiteit controleren voordat we het verzoek kunnen uitvoeren.

Als we uw identiteit niet kunnen verifiëren en dus niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie die we bezitten daadwerkelijk op u betrekking heeft, zullen we niet reageren op een verzoek.

Indien u geen verifieerbaar verzoek kunt indienen, kunt u iemand die is ingeschreven bij de Secretary of State van Californië vragen om namens u op te treden.

U kunt per periode van 12 maanden maximaal twee verzoeken indienen.

Binnen 45 dagen na ontvangst zullen we kosteloos op uw verzoek reageren. In bepaalde gevallen kan het tot 90 dagen duren om aan uw verzoek te voldoen. Als er extra tijd nodig is om aan het verzoek te voldoen, zullen we de redenen daarvoor toelichten en aangeven wanneer we verwachten aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we een redelijke vergoeding bij u in rekening brengen of weigeren naar aanleiding van het verzoek te handelen. Ook is het mogelijk dat Remote uw verzoek moet afwijzen als hiervoor een legitieme reden bestaat. In dat geval zullen wij u op de hoogte stellen van onze keuzes en de redenen daarvoor toelichten.

Wat zijn de doeleinden voor jullie gebruik van mijn persoonlijke gegevens?

Voor “zakelijke doeleinden” moeten wij uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners. We delen deze informatie om onze diensten en producten te kunnen leveren, zoals webhosting en beveiliging, betalingen, klantenservice, marketingberichten of advertenties.

We kunnen uw persoonlijke gegevens met bevoegde autoriteiten delen om te voldoen aan de wet. Ook kunnen bepaalde persoonlijke gegevens, zoals zakelijke contacten, met derden worden gedeeld voor "commerciële doeleinden". Dit kunnen gegevens zijn die betrekking hebben op identificatiekenmerken zoals naam en e-mailadres. Als u meer wilt weten over de ontvangers van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de knop "Help" rechtsonder in het dashboard als u een geregistreerde gebruiker bent of via dit formulier als u geen geregistreerde gebruiker bent.

Als u meer wilt weten over het ontvangen en delen van persoonlijke gegevens met derden, kunt u in ons privacybeleid de gedeeltes "Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken" en Openbaarmaking van persoonlijke gegevens" lezen.

Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere, ongerelateerde of niet-compatibele doeleinden gebruikt zonder u hiervan in kennis te stellen.

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Daarom delen we voor zover wij weten geen persoonlijke gegevens van minderjarigen onder de zestien zonder de gepaste instemming, zoals vereist uit hoofde van de California Consumer Privacy Act (CCPA).

🇧🇷 LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

Informatie voor gebruikers in Brazilië

De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing op Gebruikers die zich in Brazilië bevinden, overeenkomstig de "Lei Geral de Proteção de Dados" (naar Gebruikers wordt hieronder verwezen als “u” of “uw”). Voor deze Gebruikers hebben deze bepalingen voorrang op andere mogelijk afwijkende of onverenigbare bepalingen in het Privacybeleid.

In dit gedeelte van het document wordt de term "persoonlijke gegevens" gebruikt overeenkomstig de betekenis die daaraan is verleend in de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Onze DPO is Emanuel Velho. U kunt contact met hem opnemen via de knop "Help" rechtsonder in uw dashboard als u een geregistreerde gebruiker bent of via dit formulier  als u geen geregistreerde gebruiker bent.

De gronden waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken

Raadpleeg de gedeelten “Wat is "rechtsgrondslag"?” en "Hoe we uw gegevens gebruiken" voor meer informatie over de rechtsgrondslag die wij voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens hanteren.

Voor verdere vragen over onze rechtsgrondslag voor de verwerking kunt u contact met ons opnemen via de knop "Help" rechtsonder in uw dashboard als u bent geregistreerd als gebruiker of via dit formulier als u geen geregistreerde gebruiker bent.

Categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens

Lees het gedeelte "Soorten gegevens die we verzamelen" om te zien welke soorten gegevens we van u verzamelen.

Voor verdere vragen over de soorten gegevens die we verwerken kunt u contact met ons opnemen via de knop "Help" rechtsonder in uw dashboard als u een geregistreerde gebruiker bent of via dit formulier als u geen geregistreerde gebruiker bent.

Waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken

Als u meer wilt weten over waarom en wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u de gedeeltes "Wanneer en hoe we gegevens verzamelen" en "Hoe we uw gegevens gebruiken" lezen.
Voor vragen over onze redenen voor het verwerken van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via de knop "Help" rechtsonder in uw dashboard als u bent geregistreerd als gebruiker of via dit formulier  als u geen geregistreerde gebruiker bent.

Uw Braziliaanse privacyrechten

We verzekeren u dat u nooit gediscrimineerd zult worden omdat u gebruikmaakt van uw rechten. In het gedeelte "Rechten van betrokkenen" wordt uitgelegd hoe u uw rechten kunt uitoefenen. We wijzen er echter op dat bij verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het herhalende karakter, (i) de bewijslast voor de duidelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek bij Remote ligt en (ii) Remote kan weigeren om aan het verzoek te voldoen, onder vermelding van de feitelijke of wettelijke redenen die de onmiddellijke invoering van de maatregel in de weg staan.

De rechten van betrokkenen uit hoofde van de Braziliaanse gegevensbeschermingswet LGPD wijken enigszins af van de rechten uit hoofde van de AVG. Daarom geven we hieronder een overzicht van uw rechten op het vlak van persoonlijke gegevens op grond van de LGPD:

 • Het recht om het bestaan van het verwerken van hun persoonlijke gegevens te bevestigen;

 • Het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens;

 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren die incompleet, onnauwkeurig of gedateerd zijn;

 • Het recht op anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige of excessieve gegevens of van gegevens die verwerkt zijn zonder te voldoen aan de vereisten van de Braziliaanse wet op bescherming van persoonsgegevens (LGPD);

 • Het recht om op elk gewenst moment uw instemming in te trekken;

 • Het recht om te verzoeken om verwijdering van de persoonlijke gegevens die zijn verwerkt op basis van uw instemming;

 • Het recht om te verzoeken tot overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens naar een andere leverancier/dienstverlener;

 • Het recht om informatie op te vragen over de publieke en private instanties waarmee de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonlijke gegevens heeft gedeeld;

 • Het recht om informatie te krijgen over de mogelijkheid om geen instemming te geven en over de gevolgen van een dergelijke weigering; en

 • Het recht om de instemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

Met betrekking tot uw persoonlijke informatie kunt u ook een klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten of de instanties voor consumentenbescherming.

Wanneer u uw recht op inzage van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen of wilt bevestigen dat de verwerking plaatsvindt, laat ons dan weten dat u dit verzoek doet uit hoofde van de LGPD. Geef hierbij ook aan of u een vereenvoudigde of volledige openbaarmaking wenst. Als u kiest voor volledige openbaarmaking, moet u er rekening mee houden dat het tot 15 dagen kan duren om aan uw verzoek te voldoen.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten Brazilië toegestaan door de wet

U moet zich ervan bewust zijn dat we uw persoonlijke informatie buiten het Braziliaanse grondgebied mogen doorgeven wanneer de doorgifte:

 • is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting, de uitvoering van een contract of voorafgaande procedures in verband met een contract, of de uitoefening van rechten in gerechtelijke-, administratieve- of arbitrageprocedures.

 • is noodzakelijk voor internationale juridische samenwerking tussen openbare inlichtingen-, onderzoeks- en vervolgingsinstanties, overeenkomstig de wettelijke middelen waarin het internationale recht voorziet;

 • is noodzakelijk voor de bescherming van uw leven of fysieke veiligheid of die van een derde;

 • is bevoegd door de ANPD;

 • vloeit voort uit een verbintenis die is aangegaan in een internationale samenwerkingsovereenkomst;

 • is noodzakelijk voor de uitvoering van een overheidsbeleid of wettelijke toekenning van een openbare dienst;

🇨🇳 PIPL - 中华人民共和国个人信息保护法

Overzicht

In dit Privacybeleid (hierna “Kennisgeving”) is beschreven hoe we bij Remote (Shanghai) Global Employment Services Co., Ltd. (hierna het “Bedrijf”) uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan, verwerken en beschermen, en persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven, klanten en leveranciers van het Bedrijf buiten China om de arbeidsovereenkomst met u als onze werknemers uit te voeren, de administratie van het personeelsbeheer, salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden bij te houden, te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en voor andere doeleinden waarvoor het verwerken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is.

Overeenkomstig de wet inzake bescherming van persoonlijke gegevens van de Volksrepubliek China ("PIPL") zijn de bepalingen in deze Kennisgeving van toepassing op alle Gebruikers in de Volksrepubliek China (naar Gebruikers wordt hieronder verwezen als "u" of "uw"). Voor deze Gebruikers hebben deze bepalingen voorrang op andere mogelijk afwijkende of onverenigbare bepalingen in ons wereldwijde Privacybeleid.

Wij handhaven de strengste normen voor de bescherming van persoonlijke informatie en privacy. Door onze wereldwijde aanwezigheid zijn wij onderworpen aan verschillende verordeningen inzake gegevensbescherming. Als leidraad hanteren wij de striktste regelgeving om uw persoonlijke gegevens en privacy wereldwijd te beschermen. Hierdoor beschikt u over een groot aantal rechten en keuzes.

De termen "Persoonlijke gegevens" en "Gevoelige persoonlijke gegevens" hebben dezelfde betekenis als in de PIPL.

Waarom en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

Raadpleeg het gedeelte “Wanneer en hoe we gegevens verzamelen” in ons wereldwijde Privacybeleid voor meer informatie over wanneer en hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

In sommige gevallen moeten we uit hoofde van de PIPL uw voorafgaande instemming verkrijgen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. We zullen u elke keer op de hoogte stellen en uw instemming vragen als wij daartoe op grond van de betrokken bepalingen van de PIPL verplicht zijn.

Wanneer er geen andere rechtsgrondslag bestaat, zullen we u steeds afzonderlijk vragen om in te stemmen met de verwerking van uw gevoelige persoonlijke gegevens

Soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen

Zoals uitgelegd in het gedeelte “Soorten gegevens die we verzamelen” verwerken we allerlei categorieën persoonlijke gegevens, tenzij we daarmee niet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen

In het algemeen zullen het Bedrijf en zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen en andere gelieerde bedrijven (binnen en buiten China) (hierna gezamenlijk aangeduid als “Remote”) de persoonlijke gegevens verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in het gedeelte “Hoe wij uw gegevens gebruiken” van ons wereldwijde Privacybeleid of voor een van de volgende doeleinden waarvan u Remote u mogelijk in kennis stelt op het moment van verzamelen van uw persoonlijke gegevens:

 1. bijhouden en bewaren van uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw dienstverband om te voldoen aan de wet- en regelgeving, aan de vereisten voor de bewaring van documenten of aan de vereisten in het kader van audits;

 2. beheren van zaken die verband houden met immigratie en/of werkvergunningen, verblijfsvergunningen en visa;

 3. beheren of beëindigen van uw dienstverband en/of arbeidsrelatie met het Bedrijf, met inbegrip van training, salarisbeoordeling, functioneringsgesprek, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en disciplinaire maatregelen;

 4. uitvoeren van zorgvuldigheidsonderzoeken of andere activiteiten op het gebied van toezicht en screening (waaronder antecedentenonderzoeken) overeenkomstig de verplichtingen in de wet- en regelgeving of de procedures voor risicobeheer die wettelijk verplicht zijn of door het Bedrijf zijn ingevoerd;

 5. reageren op verzoeken om informatie van openbare en overheids- of toezichthoudende autoriteiten, bij wet ingestelde raden en met het oog op audits, naleving, onderzoek en inspectie;

 6. reageren bij wettelijke procedures, uitoefenen van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, verdedigen bij geschillen en beheren van klachten of claims;

 7. reageren op verzoeken voor aanbevelingsbrieven of antecedentenonderzoeken van organisaties of instanties, waaronder uw eerdere of beoogde werkgevers of hun vertegenwoordigers; of

 8. andere doeleinden die verband houden met het bovenstaande en noodzakelijk zijn om de personeelsadministratie of het personeelsbeheer voort te zetten.

Rechten van betrokkenen

Via ons platform kunt u uw rechten uit hoofde van de PIPL in verband met de door ons verzamelde persoonlijke gegevens uitoefenen door rechtsonder in uw dashboard te klikken op de knop "Help". We zullen uw identiteit controleren en zonder onnodige vertraging op uw vraag reageren.

Openbaarmakingen van persoonlijke gegevens

Alle onder de werkingssfeer van deze Kennisgeving vallende persoonlijke gegevens worden binnen de Remote-bedrijvengroep gedeeld voor een of meer van de doeleinden. Remote neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en beveiligen tegen onbevoegde toegang, aanpassing, verspreiding, openbaarmaking of verwijdering, bijvoorbeeld via versleuteling of anonimisering van uw persoonlijke gegevens.

Voor de uitvoering van onze activiteiten moeten we leveranciers inschakelen die mogelijk uw persoonlijke gegevens verwerken. We zullen afzonderlijk uw instemming vragen voor elke leverancier aan wie we uw persoonlijke gegevens bekend willen maken.

Voor elk van deze doeleinden kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven of openbaar worden gemaakt aan de volgende partijen (binnen of buiten China): openbare- of overheidsinstanties, bij wet ingestelde raden of brancheverenigingen, klanten of een als adviseur of dienstverlener aangewezen derde, waaronder, maar niet beperkt tot, externe dienstverleners voor payrolladministratie en IT, verzekeringsagenten, verzekeraars, bankiers, medische hulpverleners die u medische diensten verlenen, elke feitelijke of potentiële koper van (een deel van) het Bedrijf of, in geval van een fusie, overname of publieke aanbesteding, de kopers van of inschrijvers op aandelen in het Bedrijf en hun adviseurs. Wanneer een van de hierboven genoemde partijen buiten China gevestigd is, zal het Bedrijf die bedrijven verplichten tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving van dat land en waarborgen dat het beschermingsniveau van de doorgegeven persoonlijke gegevens ten minste vergelijkbaar is met de bescherming van persoonlijke gegevens die de toepasselijke wetgeving in China biedt.

Een externe leverancier kan uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken en doorgeven om goederen en/of diensten aan het Bedrijf of een lid van de Remote-bedrijvengroep te leveren. Het Bedrijf verplicht de externe leveranciers de persoonlijke gegevens te beschermen met de beveiligingsmaatregelen die zijn vereist in de toepasselijke wet- en regelgeving van het rechtsgebied waar deze leveranciers zijn gevestigd, teneinde te waarborgen dat het beschermingsniveau van uw persoonsgegevens bij deze externe leveranciers vergelijkbaar is met het door het Bedrijf geboden beschermingsniveau.

Klanten kunnen uw op het platform geüploade persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken en doorgeven om onze specifiek door u gevraagde dienst te ontvangen. Op grond van hun contract met ons zijn klanten verplicht om bij de verwerking van de persoonlijke gegevens die ze van ons krijgen de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming na te leven.

Voor elke buitenlandse ontvanger die uw persoonlijke gegevens verwerkt, vragen we afzonderlijk uw instemming.

Gegevensbewaring

U begrijpt dat uw persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden tijdens de sollicitatieprocedure en gedurende de looptijd van uw dienstverband. De uiterste datum hiervoor wordt bepaald aan de hand van de laatste datum in een van de volgende situaties: (i) de datum van beëindiging van uw dienstverband bij het bedrijf, (ii) de datum waarop alle doeleinden ophouden te bestaan, (iii) het verstrijken van de in de lokale wet- en regelgeving vereiste langste bewaartermijn voor documenten en gegevens en (iv) het verstrijken van de bewaartermijnen zoals vastgesteld in het beleid van Remote, voor zover van toepassing.

Zakelijk apparaat

Het Bedrijf kan u een bepaalde bedrijfscomputer, zakelijk e-mailaccount, IT-voorzieningen of andere apparaten verstrekken die toegang geven tot of verbonden zijn met het systeem van Remote (hierna “Bedrijfseigendommen” genoemd). U gaat ermee akkoord u te houden aan het relevante beleid voor IT en gebruik van het systeem zoals dit van tijd tot door het Bedrijf wordt gepubliceerd. Ook verklaart u dat de Bedrijfseigendommen alleen zullen worden gebruikt voor werkgerelateerde doeleinden en niet voor persoonlijke zaken of andere kwesties die niets te maken hebben met werk of zaken. U verklaart verder dat de materialen of gegevens die op de Bedrijfseigendommen staan of hierop gegenereerd worden, voor zakelijke doeleinden zijn bedoeld of werkgerelateerde producten zijn die toebehoren aan het Bedrijf. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft uw zakelijk e-mailaccount en alle bestanden, de door het bedrijf verstrekte online accounts en de op de Bedrijfseigendommen opgeslagen logbestanden van berichten (waaronder uw chatgeschiedenis op de communicatiesoftware van derden die op bedrijfscomputers en mobiele apparaten is geïnstalleerd) in te zien, te kopiëren en te gebruiken voor een op grond van de relevante wet- en regelgeving verplicht onderzoek, een overheidsbevel of een voor het Bedrijf noodzakelijk intern onderzoek of noodzakelijke interne controle.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf toezicht houdt op uw internetgebruik en het gebruik van de door het Bedrijf verstrekte Bedrijfseigendommen en de op de Bedrijfseigendommen opgeslagen materialen of gegevens. Het Bedrijf heeft ook het recht om al het materiaal dat aanwezig is op of wordt geregistreerd door de IT-systemen en Bedrijfseigendommen, weer te geven en in te zien, af te drukken, te kopiëren en te verspreiden. Met name wanneer dit materiaal gevolgen kan hebben voor uw dienstverband, kan het Bedrijf dit materiaal gebruiken om uw prestaties of gedrag te beoordelen en beslissingen over uw dienstverband te nemen.

Wijzigingen en aanpassingen

U erkent dat wij het recht hebben deze Kennisgeving te wijzigen en u schriftelijk, of op elke andere wijze waarmee u afdoende wordt geïnformeerd of van het bovenstaande kennis kunt nemen, een overzicht van de wijzigingen te verstrekken of het overzicht op de hierboven genoemde wijze naar u door te sturen.

Diversen

U begrijpt dat het belangrijk is dat uw persoonlijke gegevens in de administratie van het Bedrijf altijd actueel zijn en zult deze gegevens van tijd tot tijd controleren op het webplatform van Remote.

Geen gegevens van minderjarigen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18. Als u jonger dan 18 bent, verzoeken we u geen persoonlijke gegevens te verstrekken via onze Website of Dienst.

Contact opnemen

Onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) houdt toezicht op onze naleving van de wetgeving inzake bescherming van persoonlijke gegevens, andere voorzieningen voor gegevensbescherming en het beleid van Remote op het vlak van bescherming van persoonlijke gegevens en privacy.

Voor vragen of verzoeken in verband met deze Kennisgeving kunt u contact met ons opnemen via de knop "Help" rechtsonder in het dashboard van ons platform.

Contact opnemen

Onze functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) houdt toezicht op onze naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere voorzieningen voor gegevensbescherming en de beleidslijnen van Remote op het vlak van bescherming van persoonlijke gegevens en privacy.